دسته بندی جک پارکینگی

53 محصول پیدا شد

بازدید: 258

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 234

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1328

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 984

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل FARAZ 6L

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 241

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 250

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 67

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4M

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 70

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 3L

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 863

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1660

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L - 4L

۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2010

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 305

جک پارکینگی

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 258

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 234

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1328

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S

پک تک لنگه جک پارکینگی سیماران مدل فراز 4S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.8 متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 984

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل FARAZ 6L

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل FARAZ 6L

پک تک لنگه جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 240 کیلوگرم را دارد.

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 241

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 250

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 67

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4M

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4M

جک پارکینگی سیماران مدل فراز FARAZ 4M، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.75 متر و وزن 260 کیلوگرم را دارد.

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 70

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 3L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 3L

جک پارکینگی سیماران مدل فراز FARAZ 3L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.65 متر و وزن 270 کیلوگرم را دارد.

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 863

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S

پک تک لنگه جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1660

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L - 4L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L - 4L

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 4L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.8 متر و وزن 280 کیلوگرم را دارد.

۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2010

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 4S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.8 متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 305

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی بتا مدل مکس MAX-400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان