دسته بندی DVR سیماران

25 محصول پیدا شد

بازدید: 255

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AL

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 894

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608H5

۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV21608H5

۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 931

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV43216M5

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 17

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN43216M5-AL

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1031

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

موجود نیست - ۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1015

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

موجود نیست - ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 981

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5

موجود نیست - ۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 948

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

موجود نیست - ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 934

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5

موجود نیست - ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 766

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5

موجود نیست - ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 930

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5

موجود نیست - ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 255

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AL، دارای 16کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 894

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608H5

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN21608H5، دارای 16کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV21608H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV21608H5

دستگاه 16 کانال DVR ‌سیماران مدل XV21608H5، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و از 8 کانال IP میباشد که قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 931

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV43216M5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XV43216M5

دستگاه 32 کانال DVR سیماران مدل XV43216M5، دارای 32کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 17

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN43216M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN43216M5-AL

دستگاه 32 کانال DVR سیماران مدل SM-XVN43216M5-AL، دارای 32 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1031

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

موجود نیست - ۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1015

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

موجود نیست - ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 981

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401M5، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

موجود نیست - ۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 948

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN11601L2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

موجود نیست - ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 934

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801M5، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 4 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

موجود نیست - ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 766

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN11601M5، دارای 16 کانال ورودی دوربین آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

موجود نیست - ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 930

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XV21608M5، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

موجود نیست - ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان