دسته بندی DVR سیماران

25 محصول پیدا شد

بازدید: 504

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 514

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 282

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 284

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 49

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AL

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 982

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 934

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

۱۰,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

۱۰,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 405

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AL

۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 504

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVS1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 514

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 282

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 284

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 4 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 49

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AL

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 982

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401H5، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 934

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801H5، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۰,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۰,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 405

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL، دارای 16 کانال ورودی دوربین آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AL، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN21601H5، دارای 16کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان