دسته بندی DVR سیماران

23 محصول پیدا شد

بازدید: 327

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 325

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 842

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 802

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 787

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 761

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 327

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVS1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 325

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 842

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 802

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401H5، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 787

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN11601L2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 4 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 761

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H5

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801H5، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AL، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AL، دارای 16 کانال ورودی دوربین آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان