دسته بندی NVR سیماران

22 محصول پیدا شد

بازدید: 1173

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 162

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1090

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1011

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1137

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

۷,۹۳۷,۵۰۰ تومان

بازدید: 345

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

۸,۶۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1042

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 377

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

۱۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 342

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

۱۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1057

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

۱۴,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1173

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 162

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1090

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NL8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1011

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1618، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8MP میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1137

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1628، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۷,۹۳۷,۵۰۰ تومان

بازدید: 345

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI 1:3840×2160(4K) / HDMI 2:1920×1080 و VGA×1:1920×1080 میباشد.

۸,۶۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1042

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل NM3228، حداکثر رزولوشن ورودی 8MP است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 377

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر (HDMI×2(4K/1920*1080 و VGA×1:1920×1080 است.

۱۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 342

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12MP است و خروجی تصویر HDMI1:4K و HDMI2:2MP و خروجی VGA:2MP میباشد.

۱۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1057

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل NM3248، حداکثر رزولوشن ورودی 8MP است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۱۴,۹۲۵,۰۰۰ تومان