دسته بندی NVR سیماران

18 محصول پیدا شد

بازدید: 890

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 832

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 735

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 855

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

۷,۵۸۷,۵۰۰ تومان

بازدید: 60

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 375

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH818-FR

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 787

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 72

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

۱۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 796

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 57

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32412-AL

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 59

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32812-AL

۳۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 890

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 832

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NL8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP میباشد.

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 735

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1618، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8MP میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 855

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1628، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۷,۵۸۷,۵۰۰ تومان

بازدید: 60

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI 1:3840×2160(4K) / HDMI 2:1920×1080 و VGA×1:1920×1080 میباشد.

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 375

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH818-FR

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH818-FR

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NH818-FR، حداکثر رزولوشن ورودی 8 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K و VGA با کیفیت 2MP است.

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 787

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل NM3228، حداکثر رزولوشن ورودی 8MP است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 72

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر (HDMI×2(4K/1920*1080 و VGA×1:1920×1080 است.

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12MP است و خروجی تصویر HDMI1:4K و HDMI2:2MP و خروجی VGA:2MP میباشد.

۱۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 796

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3248

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل NM3248، حداکثر رزولوشن ورودی 8MP است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 57

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32412-AL

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32412-AL

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل SM-NH32412-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12MP است و خروجی تصویر HDMI1:4K و HDMI2:2MP و خروجی VGA:2MP میباشد.

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 59

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32812-AL

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32812-AL

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32812-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12MP است و خروجی تصویر HDMI1:4K و HDMI2:2MP و خروجی VGA:2MP میباشد.

۳۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان