دسته بندی DVR سیماران

25 محصول پیدا شد

بازدید: 846

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 865

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 638

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AI

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 618

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1323

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 646

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 390

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AI

۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 553

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AI

۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 837

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 565

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AI

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1283

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 608

DVR سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AI

۲۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 846

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVS1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 865

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 638

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AI، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 618

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1323

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401H5، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 646

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 4 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 390

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AI

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل SM-XVN1401H4K-AI، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 553

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801H4K-AI، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 837

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI، دارای 16 کانال ورودی دوربین آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 565

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN21608M5-AI، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1283

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H5

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN21601H5، دارای 16کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 608

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AI

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AI

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN21601H4K-AI، دارای 16کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۲۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان