دسته بندی پنل تسلا

8 محصول پیدا شد

بازدید: 1084

بازدید: 1242

بازدید: 1200

بازدید: 1296

بازدید: 1119

بازدید: 1085

بازدید: 8869

بازدید: 1058

بازدید: 1084

دستگاه کنترل پنل 2 زون اعلام حریق تسلا مدل TESAL TCP-2

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 2 زون اعلام حریق تسلا مدل TESAL TCP-2

مرکز کنترل 2 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-2، دارای 2 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1242

دستگاه کنترل پنل 4 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-4

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 4 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-4

مرکز کنترل 4 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-4، دارای 4 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1200

دستگاه کنترل پنل 6 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-6

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 6 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-6

مرکز کنترل 6 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-6، دارای 6 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1296

دستگاه کنترل پنل 8 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-8

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 8 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-8

مرکز کنترل 8 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-8، دارای 8 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1119

دستگاه کنترل پنل 10 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-10

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 10 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-10

مرکز کنترل 10 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-10، دارای 10 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1085

دستگاه کنترل پنل 12 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-12

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 12 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-12

مرکز کنترل 12 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-12، دارای 12 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 8869

دستگاه کنترل پنل 14 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-14

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 14 زون اعلام حریق تسلا مدل TESLA TCP-14

مرکز کنترل 14 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-14، دارای 14 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1058

دستگاه کنترل پنل 16 زون اعلام حرق تسلا مدل TESLA TCP-16

اعلام حریق

دستگاه کنترل پنل 16 زون اعلام حرق تسلا مدل TESLA TCP-16

مرکز کنترل 16 زون اعلام حریق تسلا مدل TCP-16، دارای 16 زون جهت دریافت اطلاعات مرتبط به آتش از طریق سنسورهای محیطی میباشد.

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان