دسته بندی ریلی سیماران/پروتکو

10 محصول پیدا شد

بازدید: 1604

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 588

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 604

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1054

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 615

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 1555

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

موجود نیست - ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1466

ریلی سیماران/پروتکو

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

موجود نیست - ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1604

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

جک ریلی 1200 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1200 کیلوگرم میباشد.

۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

جک ریلی 1500 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 8P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم میباشد.

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 15P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 1500 کیلوگرم میباشد.

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 588

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 8، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم را دارد.

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 604

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 15، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 1500 کیلوگرم را دارد.

۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1054

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 5P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 615

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 5، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم را دارد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 1555

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

جک ریلی 800 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1466

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

جک ریلی 2000 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 2000کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان