دسته بندی رسیور لرنینگ

19 محصول پیدا شد

بازدید: 174

بازدید: 208

رسیور لرنینگ

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 192

بازدید: 172

رسیور لرنینگ

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 170

رسیور لرنینگ

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

رسیور لرنینگ

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

بازدید: 143

رسیور لرنینگ

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

۵۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 179

رسیور لرنینگ

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

رسیور لرنینگ

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

۵۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 180

بازدید: 174

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور صنعتی تک رله بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۳۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 208

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

رسیور مینی دو رله بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 192

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا بدون ریموت BETTA

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 172

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

رسیور مقابل برقی بتا، قابلیت تعریف 200 ریموت لرنینگ را دارد.

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 170

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

مدار کنترلر و ریموت

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

رسیور دو رله بلانکو BLANCO، به صورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد.

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

رسیور صنعتی تک رله بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

رسیور صنعتی سه رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی سه رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور سه رله لرنینگ بتا، قابلیت تعریف 80 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 143

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

رسیور مینی دو رله بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 179

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

رسیور قفل برقی بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۵۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 180

رسیور صنعتی چهار رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی چهار رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور چهار رله لرنینگ بتا، قابلیت تعریف 128 ریموت لرنینگ را دارد.

۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 940

رسیور سه رله صنعتی کیت ریموت لرنینگ سایلکس مدل SILEX SLL4-433.92

مدار کنترلر و ریموت

رسیور سه رله صنعتی کیت ریموت لرنینگ سایلکس مدل SILEX SLL4-433.92

رسیور 3 رله صنعتی لرنی سایلکس مدل SILEX LEARNING SLL4، دارای ریموت PRIME FIXED CODE LEARNING 433MHz میباشد.

۶۴۰,۰۰۰ تومان