دسته بندی دستگاه ضبط سیماران

41 محصول پیدا شد

بازدید: 327

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 325

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 842

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 890

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 832

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 802

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 786

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 735

دستگاه ضبط سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 327

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVS1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 325

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 842

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVN1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 890

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 832

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NL8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP میباشد.

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 802

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401H5

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVN1401H5، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 4K و 5MP را دارد.

۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 786

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2

دستگاه 16 کانال DVR سیماران مدل XVN11601L2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1801M5-AL، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 4 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 104

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

DVR & NVR

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2، دارای 16 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 735

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

DVR & NVR

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1618، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8MP میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان