دسته بندی جک تیراژه/بتا/محک

21 محصول پیدا شد

بازدید: 63

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 62

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 62

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 60

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک تیراژه/بتا/محک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

جک تیراژه/بتا/محک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک تیراژه/بتا/محک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 65

جک تیراژه/بتا/محک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 156

جک تیراژه/بتا/محک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 62

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 62

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 60

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 65

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 156

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی بتا مدل مکس MAX-400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان