دسته بندی جک تیراژه

6 محصول پیدا شد

بازدید: 658

جک تیراژه

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 453

جک تیراژه

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 430

جک تیراژه

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 450

جک تیراژه

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3344

جک تیراژه

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1905

جک تیراژه

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 658

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 453

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 430

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 450

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3344

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تیراژه مدل X26 دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1905

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان