دسته بندی اکسس کنترل بتا

8 محصول پیدا شد

بازدید: 209

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

۶۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 207

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 661

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

۶۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 633

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 292

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 434

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 395

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 402

اکسس کنترل بتا

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1207

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 209

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222، قابلیت استفاده از طریق کارت، تگ، دستبند و رمز را دارد.

۶۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 207

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201، قابلیت استفاده به صورت کارت، تگ، دستبند، رمز و یا کلید کنترل دستی را دارد.

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 661

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

کارتخوان بتا مدل BETTA 1205A ، قابلیت استفاده در حالت های کارت-کارت، رمز-کارت و رمز را دارد.

۶۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 633

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

کارتخوان بتا مدل BETTA 1226،قابلیت استفاده در حالت های کارت-کارت، رمز-کارت و رمز را دارد.

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 292

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

کارتخوان بتا مدل BETTA 1225، ضدآب بوده و قابلیت استفاده از طریق کارت، تگ، دستبند را دارد.

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 434

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224، قابلیت استفاده به صورت اثرانگشت، رمز، کارت را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 395

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212، قابلیت استفاده به صورت اثرانگشت، رمز، کارت را دارد.

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 402

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1207

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1207

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1207، قابلیت استفاده به صورت اثرانگشت و کارت را دارد.

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان