دسته بندی آمپلی فایر

5 محصول پیدا شد

بازدید: 1534

بازدید: 1680

بازدید: 1742

بازدید: 1519

بازدید: 1437

آمپلی فایر

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA40-A

موجود نیست - ۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1534

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA20-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA20-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل LA20-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی است.

۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1680

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA20-N

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA20-N

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA20-N، قابلی استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۸۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1742

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA30-AE

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA30-AE

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل LA30-AE، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1519

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA30-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA30-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA30-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1437

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA40-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA40-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA40-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

موجود نیست - ۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان